Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet)

Prop. 5 LS (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er til behandling i næringskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang