Endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.)

Prop. 4 L (2019-2020)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er til behandling i justiskomiteen

Saksgang