Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018

Dokument 1 (2019-2020), Innst. 46 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 14.11.2019 Innst. 46 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Riksrevisjonen sender hvert år en rapport til Stortinget om sin kontroll og revisjon av departementene og deres underliggende virksomheter. Riksrevisjonen anser de fleste årsregnskapene til departementene og deres underliggende virksomheter for å være uten vesentlige feil eller mangler. Riksrevisjonen har kun avdekket vesentlige feil i 5 av totalt 232 reviderte årsregnskaper i 2018. Tre av disse virksomhetene er underlagt Forsvarsdepartementet. Riksrevisjonen har avdekket en rekke svakheter gjennom sine forvaltnings- og etterlevelsesrevisjoner, herunder svakheter ved sikring av kritiske IKT-systemer i politi- og lensmannsetaten og Oljedirektoratet. Stortinget har behandlet rapporten og diskutert Riksrevisjonens funn og anbefalinger.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.11.2019

   Debattert i Stortinget 03.12.2019
   Votert i Stortinget 03.12.2019