Endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.)

Prop. 141 L (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang