Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)

Prop. 142 L (2018-2019), Innst. 21 L (2019-2020), Lovvedtak 1 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 11.10.2019 Innst. 21 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeprosessloven om påtalemyndighetens uavhengighet. Endringene innebærer at prinsippet om påtalemyndighetens uavhengighet blir lovfestet, og at Kongen i statsråds instruksjons- og omgjøringsmyndighet og eksklusive påtalekompetanse avskaffes.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.10.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 22.10.2019