Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)

Prop. 139 L (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang