Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 20. juni 2019

Prop. 138 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er til behandling i finanskomiteen

Saksgang