Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Prop. 130 L (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er til behandling i familie- og kulturkomiteen

Saksgang