Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Prop. 130 L (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er til behandling i familie- og kulturkomiteen

Saksgang