Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)

Prop. 129 L (2018-2019), Innst. 53 L (2019-2020), Lovvedtak 9 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 19.11.2019 Innst. 53 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg). For rett til barne- og ektefelletillegg (forsørgingstillegg) stilles det krav om bosetting og opphold i Norge for barn og ektefelle det mottas forsørgingstillegg for. Det stilles krav om bosetting i Norge for mottakere av forsørgingstillegg til alderspensjon og uføretrygd.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.11.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 03.12.2019