Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring

Meld. St. 32 (2018-2019)

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er til behandling i næringskomiteen

Saksgang