Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

Prop. 135 L (2018-2019), Innst. 52 L (2019-2020), Lovvedtak 8 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 19.11.2019 Innst. 52 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt ulike endringer i aksjelovgivningen. I tillegg til endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven, ble det også vedtatt endringer i finansforetaksloven, AIF-loven (forvaltning av alternative investeringsfond), regnskapsloven, verdipapirfondloven og verdipapirhandelloven. Formålet med endringene er å styrke og oppmuntre til langsiktig aktivt aksjeeierengasjement., og å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen ved å tilpasse reglene til Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/828 av 17. mai 2017 (endringsdirektivet) om endring av direktiv 2007/36/EF (aksjonærrettighetsdirektivet). Aksjonærrettighetsdirektivet gjelder for selskapstyper som tilsvarer allmennaksjeselskaper med hovedkontor i en EØS-stat, og som enten har aksjer som er tatt opp til handel på regulert marked i, eller som driver virksomhet innenfor EØS. Endringene gjelder først og fremst for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, institusjonelle investorer og kapitalforvaltere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.11.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 03.12.2019