Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker)

Prop. 134 L (2018-2019), Innst. 82 L (2019-2020), Lovvedtak 16 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 03.12.2019 Innst. 82 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i finnmarksloven, jf. Prop. 134 L (2018-2019) og Innst. 82 L (2019-2020). Endringene kreves på grunn av Stortingets vedtak av 8. juni 2017 om sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker fra 1. januar 2020.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 17.12.2019