Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)

Prop. 132 L (2018-2019), Innst. 83 L (2019-2020), Lovvedtak 20 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 03.12.2019 Innst. 83 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i straffegjennomføringsloven mv. Endringene innebærer bl.a. at gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll økes fra fire til seks måneder. Det gis også en hjemmel for at kriminalomsorgen, ved straffegjennomføring med elektronisk kontroll, kan bruke digital teknologi for å kontrollere domfeltes identitet, geografiske posisjon, bevelgelse og eventuell rusbruk.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 17.12.2019