Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

Prop. 131 L (2018-2019), Innst. 27 L (2019-2020), Lovvedtak 5 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 22.10.2019 Innst. 27 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt en ny lov om informasjonstilgang for Partnerdrapsutvalget. Bakgrunnen for loven er at regjeringen 12. oktober 2018 satte ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner. Formålet med loven er å gi utvalget tilgang til informasjon som er nødvenidg for å utføre oppdraget på en god måte.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.10.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 19.11.2019