Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler

Merknad

Dokument 4:2 (2018-2019) vil ikke bli lagt fram for Stortinget

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Ombudsmenn Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for helse- og omsorgskomiteen og justiskomiteen til uttalelse Tilråding levert 04.03.2020 Innst. 172 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om særskilt melding fra Sivilombudsmannen om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler. En samlet komité understreker at FNs torturkonvensjon pålegger medlemsstatene å iverksette tiltak for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling. Komiteen mener at de samlede funnene i meldingen tegner et alvorlig bilde av bruken av isolasjon i norske fenglser. Omfanget av isolasjon er stort, og det er betydelig risiko for at isolerte blir utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling. Komiteen viser også til at Norge flere ganger har blitt advart mot dette, uten at advarslene har blitt tatt på stort nok alvor. Komiteen ber regjeringen om å iverksette tiltak og fremme forslag om nødvendige lovendringer for Stortinget for å følge opp anbefalingene fra Sivilombudsmannens særskilte melding, og rapportere tilbake til Stortinget på egnet vis.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.03.2020

   Debattert i Stortinget 22.04.2020
   Votert i Stortinget 22.04.2020