Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap

Prop. 122 S (2018-2019), Innst. 421 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis
Tilråding levert 13.06.2019 Innst. 421 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap. Bakgrunnen for endringsbeslutningen er særlig at EU har erfart at ordningen ikke har fungert på en tilfredsstillende måte. Medlemsstatene har ikke hatt kapasitet til å bistå hverandre i nødvendig grad; for eksempel ved flere store skogbranner i Europa samtidig. Stortingets vedtak om samtykke var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.06.2019

   Behandla i Stortinget: 18.06.2019