Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)

Prop. 118 L (2018-2019), Innst. 22 L (2019-2020), Lovvedtak 4 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 22.10.2019 Innst. 22 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning). Endringene er i tråd med prinsippene i pensjonsreformen og svarer blant annet på kritikken mot dagens krav til lang fartstid. Endringene legger til rette for bedre mobilitet mellom sjøfartsnæringen og andre næringer. Endringene er beregnet å være kostnadsnøytralt for partene i ordningen samlet sett og ikke innebære økte utgifter for staten. Statsgarantien videreføres.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.10.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 12.11.2019