Riksrevisjonens årsrapport for 2018

Dokument 2 (2018-2019), Innst. 408 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 11.06.2019 Innst. 408 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling om Riksrevisjonens årsrapport for 2018, jf. Innst. 408 S (2018-2019) og Dokument 2 (2018-2019). Komiteen viser til Riksrevisjonens viktige oppgave som kontrollorgan for Stortinget og understreker betydningen av at Riksrevisjonen har vidtgående fullmakter til å revidere og kontrollere forvaltningen. Komiteen berømmer Riksrevisjonen for solid og konstruktivt samarbeid med Stortinget. Komiteen viser til de brukerundersøkelsene Riksrevisjonen har foretatt overfor de virksomhetene som er revidert, og de selskapene som har vært gjenstand for forvaltningsrevisjon. Komiteen mener det er bra at Riksrevisjonen i etterkant følger opp sitt arbeid, og legger til grunn at de læringspunktene man har funnet, raskt blir tatt inn i revisjonens videre arbeid i andre revisjoner.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2019

   Behandla i Stortinget: 20.06.2019