Endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.)

Prop. 109 L (2018-2019), Innst. 371 L (2018-2019), Lovvedtak 104 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Klima- og miljødepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 371 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 17.06.2019