Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne

Dokument 3:11 (2018-2019), Innst. 139 S (2019-2020)

Merknad

Dokumentet er som følge av Forsvarsdepartementets vurdering gradert og unntatt offentlighet. Innstillingen er gradert etter sikkerhetsloven, jf. Stortingets forretningsorden § 75 a og er derfor ikke offentlig tilgjengelig. Stortinget har ferdigbehandlet saken i lukket møte 3. februar 2020.

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 14.01.2020 Innst. 139 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.01.2020