Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning

Dokument 3:10 (2018-2019), Innst. 72 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 26.11.2019 Innst. 72 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning. Komiteen viser til at bistand til utdanning har vært et høyt prioritert område for norsk utviklingspolitikk de senere årene. Komiteen deler Riksrevisjonens oppfatning av at pålitelig og relevant infomasjon om resultatene er avgjørende for at mål og resultatkrav skal kunne innfris. Komiteen mener det er kritikkverdig at rapporteringen av resultatene av norsk bistand til utdanning er unyansert og upålitelig og inneholder flere eksempler på misvisende informasjon. Komiteen forutsetter at regjeringen sørger for en mer balansert rapportering om både gode og dårlige resultater, og at dette blir gjennomført for 2019 og i fremtidige budsjettproposisjoner. Komiteen etterlyser videre en redegjørelse for status når det gjelder barn med nedsatt funksjonsevne. Komiteen støtter Riksrevisjonens anbefalinger.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.11.2019

   Debattert i Stortinget 03.12.2019
   Votert i Stortinget 03.12.2019