Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.)

Prop. 100 L (2018-2019), Innst. 297 L (2018-2019), Lovvedtak 61 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 297 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeloven mv. som følger opp Norges folkerettslige forpliktelser og internasjonale anbefalinger på terrorområdet. Endringene innebærer blant annet straffebud mot reiser med terrorformål og en lovendring som gjør det klart at finansering av reiser med formål om å gi eller motta opplæring i terror kan straffes som terrorfinansiering. Videre er det også vedtatt endringer i straffeloven som følge av folkerettslige forpliktleser knyttet til terrorrelaterte handlinger mot luftfarten.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2019