Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

Prop. 98 L (2018-2019)

Merknad

Finanskomiteen imøteser skriftlige innspill til Prop. 98 L (2018–2019) Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven. Innspill sendes til finans@stortinget.no innen 25. juni kl. 12.00.

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er til behandling i finanskomiteen

Saksgang