Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

Prop. 97 L (2018-2019), Innst. 338 L (2018-2019), Lovvedtak 91 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 338 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt ny lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven). Det er også vedtatt endringer i Statens pensjonsfondloven, folketrygdfondloven og tvangsfullbyrdelsesloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 17.06.2019