Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.)

Prop. 55 L (2018-2019), Innst. 93 L (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 02.12.2019 Innst. 93 L (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 02.12.2019

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 13.12.2019