Endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.)

Prop. 53 L (2018-2019), Innst. 305 L (2018-2019), Lovvedtak 62 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 305 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i straffegjennomføringsloven som avskaffer domfeltes ubetingede rett til ordinær ankebehandling av straffesaker som gjelder lovbrudd med strafferamme over seks års fengsel. Det er også vedtatt å innføre en lovbestemt frist for å inngi støtteskriv til anke over dom.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2019