Representantforslag om trygghet, verdighet og skikkelig hjelp for folk som trenger arbeidsavklaringspenger

Dokument 8:80 S (2018-2019), Innst. 266 S (2018-2019)

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlige innspill. Skriftlige innspill kan sendes til komiteens postmottak arbeid-sosial@stortinget.no innen 20. april 2020.

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 07.05.2019 Innst. 266 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om behovet for nye unntaksbestemmelser og vedtaksrutiner når det gjelder varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden (folketrygdloven § 11-12 annet og tredje ledd). Representantforslaget ble behandlet i en felles innstilling med Representantforslag 80 S (2018-2019) fra Sosialistisk Venstreparti om trygghet, verdighet og skikkelig hjelp for folk som trenger arbeidsavklaringspenger. Ingen av forslagene oppnådde flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.2019

   Behandla i Stortinget: 23.05.2019