Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Dokument 3:6 (2018-2019), Innst. 411 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 11.06.2019 Innst. 411 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, jf. Innst. 411 S (2018-2019) og Dokument 3:6 (2018-2019). Komiteen viste til at Riksrevisjonens rapport har alvorlige påpekninger og at den forventer at statsråden pålegger Petroleumstilsynet å arbeide videre med de skisserte utfordringene, slik at tilsynet kan fylle sin rolle på en sterk og tydelig rolle.Stortinget traff følgende vedtak: "Stortinget ber Riksrevisjonen om å undersøke hvordan myndighetene har ivaretatt sitt ansvar når det gjelder: - Gransking og klargjøring av årsakene til at Alexander L. Kielland-ulykken inntraff, og om granskingen har kartlagt ansvarsforholdene rundt ulykken tilstrekkelig. - Oppølging av anbefalinger fra granskingsarbeidet, herunder implementering av tiltak for å forebygge og forhindre nye ulykker - Oppfølging av de etterlatte og overlevende."

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2019

   Behandla i Stortinget: 19.06.2019