Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker

Dokument 3:7 (2018-2019), Innst. 260 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 07.05.2019 Innst. 260 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling vedrørende Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser blir ivaretatt i kommunal arealplanlegging. Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti fremmet følgende forslag; «Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av planer der nasjonale og vesentlige regionale interesser er berørt, samt en gjennomgang av dispensasjoner fra de siste to år for å få en oversikt over hvorvidt viktige interesser har gått tapt.» «Stortinget ber regjeringen innføre krav om arealregnskap for å føre kontroll med sumeffekten av bit-for-bit-utbygging på naturmangfold og klima.» Forslagene ble nedstemt med 9 stemmer for og 95 mot.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.2019

   Behandla i Stortinget: 21.05.2019