Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen

Dokument 3:5 (2018-2019), Innst. 179 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 19.02.2019 Innst. 179 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om eldre får kommunale helse- og omsorgstjenester i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger om likeverdig tilgjengelighet og god kvalitet. Komiteen viser i innstillingen til hovedfunnene i undersøkelsen, herunder at eldre blir tildelt helse- og omsorgstjenester uten at behovene og ønskene deres er godt nok utredet og at det mangler nødvendig kunnskap om kvaliteten i eldreomsorgen. Komiteen forutsetter at statsråden tar funnene i rapporten på alvor, og anbefaler at statsråden og departementet følger opp Riksrevisjonens anbefalinger.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.02.2019

   Behandla i Stortinget: 07.03.2019