Endringer i vegtrafikkloven (karantene ved førerprøve, behandling av personopplysninger, forholdet til folkeregisterloven mv.)

Prop. 14 L (2018-2019), Innst. 178 L (2018-2019), Lovvedtak 43 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 19.02.2019 Innst. 178 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i vegtrafikkloven. Det ble blant annet vedtatt å endre loven slik at det ved fusk på førerprøven kan ilegges karantene for ny førerprøve på inntil ett år. Det ble også vedtatt at den som ikke består førerprøve, utrykningsprøve eller prøve for yrkessjåførkompetanse kan forbys å gå opp til ny prøve i en periode på inntil to måneder. Videre ble det vedtatt endringer i vegtrafikkloven om behandling av personopplysninger, og om forholdet til folkeregisterloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.02.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 12.03.2019