Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, med de foreslåtte valg og forbehold

Prop. 15 S (2018-2019), Innst. 167 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 12.02.2019 Innst. 167 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig samtykket til å sette i kraft en avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler. Den multilaterale rammeavtalen (Multi Lateralt Instrument, forkortet MLI) skal benyttes til å gjennomføre endringer i skatteavtaler som ble anbefalt av OECD/G20 i det såkalte BEPS-prosjektet (forkortelse for "base erosion and profit shifting") for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlaget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.02.2019

   Behandla i Stortinget: 19.02.2019