Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (redusert anslag for utgifter til legemidler)

Prop. 1 S Tillegg 2 (2018-2019), Innst. 11 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 06.12.2018 Innst. 11 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2019 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde. De samlede utgiftene utgjør vel 210 mrd. kroner, og de samlede inntekter 1,7 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene, der det er bevilget om lag 158,8 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.2018

   Behandla i Stortinget: 15.12.2018