Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen)

Prop. 10 LS (2018-2019), Innst. 82 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kulturdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 30.11.2018 Innst. 82 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig samtykket i at EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av portabilitetsforordningen i EØS-avtalen. Forordningen gir felles europeiske regler for å sikre at abonnementer av portable nettbaserte tjenester også får tilgang til disse tjenestene ved midlertidig opphold utenfor bostedstaten. Forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, jf. Innst. 83 L (2018-2019) om endringer i åndsverkloven.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.11.2018

   Behandla i Stortinget: 10.12.2018