Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter

Dokument 3:4 (2018-2019), Innst. 152 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 30.01.2019 Innst. 152 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter. Komiteen mener i likhet med Riksrevisjonen at det er kritikkverdig at staten ikke går aktivt inn og avklarer der planleggingsprosessen for viktige samferdselstiltak stopper opp. Komiteen er også enig med Riksrevisjonen i at Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet må sørge for bedre sammenheng mellom planprosessene og prioritering i nasjonal transportplan og budsjettproposisjonene, og at det i større grad må settes frister for planleggingstiden for de enkelte prosjektene. Komiteen påpeker nødvendigheten av bedre samordning og er tilfreds med at statsrådene for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet begge vil følge Riksrevisjonens tilrådinger med sikte på å redusere planleggingstiden.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.01.2019

   Behandla i Stortinget: 05.03.2019