Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll - budsjettåret 2017

Dokument 1 (2018-2019), Innst. 125 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 15.01.2019 Innst. 125 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Riksrevisjonen sender hvert år en rapport til Stortinget om sin kontroll og revisjon av departementene og deres underliggende virksomheter. I rapporten for budsjettåret 2017 viser Riksrevisjonen til at regnskapene i hovedsak er korrekt avlagt i tråd med de valgte regnskapsprinsippene. Riksrevisjonen har kun avdekket vesentlige feil i 5 av 217 regnskaper i 2017. Riksrevisjonen har imidlertid også avdekket en rekke svakheter, herunder svakheter ved informasjonssikkerheten. Stortinget har behandlet rapporten og diskutert Riksrevisjonens funn og anbefalinger.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.01.2019

   Behandla i Stortinget: 05.02.2019