Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.)

Prop. 32 L (2018-2019), Innst. 159 L (2018-2019), Lovvedtak 40 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 05.02.2019 Innst. 159 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i plan- og bygningsloven m.m., jf. Prop. 32 L (2018-2019) Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.) og Innst. 159 L (2018-2019). Endringene følger opp Overvannsutvalgets forslag til lovendringer i NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder. Endringene gir kommunene bedre rammebetingelser for håndtering av overvann i arealplanleggingen. Målene for overvannshåndtering er å forebygge skade på byggverk, helse og miljø, og å utnytte overvann som ressurs.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.02.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 19.02.2019