Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet

Prop. 23 S (2018-2019), Innst. 104 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 06.12.2018 Innst. 104 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2018 under BLD. Bl.a. er bevilgningene til kontantstøtte og barnetrygd redusert med hhv. 60 og 50 mill. kroner pga. lavere utbetalinger enn tidligere lagt til grunn. Dette gjelder også for foreldrepenger ved fødsel, som ble redusert med 890 mill. kroner. Prognoser om aktivitetsutviklingen i det statlige barnevernet i 2018 er grunnlag for økningen i bevilgningen til det statlige barnevernet med 187 mill. kroner, og til kjøp av private barneverntjnester med 119 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.2018

   Behandla i Stortinget: 17.12.2018