Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 16 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 06.12.2018 Innst. 16 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2019, rammeområdene 1, 6 og 18. Rammeområde 1 ble vedtatt med netto utgiftsramme på kr 10 306 899 000, rammeområde 6 med kr 19 629 807 000 og rammeområde 18 med kr 181 808 746 000, jf. Innst. 16 S (2018-2019). Stortinget samtykket til at økt bevilgning på 6 mill. kroner over kap. 490 post 1, kan benyttes til tiltak for å bedre vilkår for barn i asylkjeden, herunder mottak. Bevilgningen kan også nyttes under kap. 490 post 21, og på denne bakgrunn tilføyes stikkordet: kan nyttes under post 21. Videre vedtok Stortinget en anmodning til regjeringen om å opprettholde regionsentertilskuddet som et økonomisk virkemiddel også ved framtidige kommunesammenslåinger. Stortinget vedtok enstemmig en endring av anmodningsvedtak nr. 68 vedtakspunkt 18, 3. desember 2015 som omhandler Norges forhold til sentrale konvensjoner av relevans for flukt og migrasjon.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.2018

   Behandla i Stortinget: 14.12.2018