Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 14 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 04.12.2018 Innst. 14 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Vedtatt netto utgiftsramme for kapitler/poster under Barne- og likestillingsdepartementet utgjør vel kr. 47, 6 mrd.kroner. De største utgiftspostene er barnetrygd med 14,3 mrd. kroner og foreldrepenger ved fødsel med 19,2 mrd. kroner. Både satsene for barnetrygd og engangsstøtte ved fødsel og adopsjon ble økt i forhold til regjeringens forslag i proposisjonen. Vedtatt netto utgiftsramme vedrørende kapitler/poster under Kulturdepartementet og Klima- og miljøverndepartementet (kulturminner) er på vel 15, 6 mrd. kroner. De største utgiftspostene her er rammetilskudd til til Den norske kirke med 2,1 mrd. kroner, bevilgning til det nasjonale museumsnettverket med 1,74 mrd. kroner, bevilgning til nasjonale institusjoner innenfor musikk og scenekunst med 1, 5 mrd kroner , samt merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner med 1, 55 mrd. kroner. De respektive bevilgningsforsagene ble vedtatt med stemmene fra regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.2018

   Behandla i Stortinget: 10.12.2018