Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 13 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 04.12.2018 Innst. 13 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt statsbudsjett for 2019 på rammeområde 17. Dette omfatter kapitler under Samferdselsdepartementet, samt kap. 541 og 542 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (IT-politikk, internasjonalt IT-samarbeid). Vedtatt økonomisk ramme for rammeområdet i 2019 er 69,8 mrd. kr. Det ble også vedtatt at Stortinget ber regjeringen sikre at transportsektorens rolle som en del av totalforsvaret blir hensyntatt i arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan. Det ble levert inn flere løse forslag. De fleste forslagene falt, men forslag nr 16 og 17 ble vedtatt. Forslag nr 16 ble vedtatt mot 3 stemmer. Vedtaket medfører at Kystverkets fullmakt til forskuttering ble økt med 200 mill. kroner sammenliknet med regjeringens forslag, til 550 mill. kroner. Forslag nr 17 om at Stortinget ber regjeringen i fobindelse med statsbudsjettet for 2020 redegjøre for hvordan intensjonen i anmodningsvedtak 264 fra sesjonen 2017-2018 blir fulgt opp, ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.2018

   Behandla i Stortinget: 11.12.2018