Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 7 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 06.12.2018 Innst. 7 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2019 for de budsjettkapitlene som hører inn under Utenriksdepartementets og Forsvarsdepartements ansvarsområder. Under Utenriksdepartementets budsjett del III, Spesielle tema, ble "utredning om om Traktaten om forbud mot kjernevåpen", skilt ut for seinere behandling. De samlede utgiftene for utenrikstjenesten utgjør vel 40 mrd. kroner og for forsvaret nærmere 59 mrd. kroner, og de samlede inntekter henholdsvis 264 mill. og rundt 6 mrd. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.2018

   Behandla i Stortinget: 13.12.2018