Statsbudsjettet 2019

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 2 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 27.11.2018 Innst. 2 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet nasjonalbudsjettet 2019 og rammene for statsbudsjettet 2019, jf. Innst. 2 S (2018-2019). Grunnlaget for de vedtatte rammene for hvert enkelt politikkområde er regjeringens forslag til statsbudsjett med endringer som følge av budsjettforliket mellom regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, og Kristelig Folkeparti. Det vises for øvrig til behandlingen av enkeltelementene statsbudsjettet i fagkomiteene.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.11.2018

   Behandla i Stortinget: 03.12.2018