Skatter, avgifter og toll 2019

Prop. 1 LS (2018-2019), Innst. 4 L (2018-2019), Lovvedtak 22-35 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 05.12.2018 Innst. 4 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt lovendringer knyttet til skatter, avgifter og toll i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 15.12.2018