Endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.)

Prop. 120 L (2017-2018), Innst. 35 L (2018-2019), Lovvedtak 6 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 06.11.2018 Innst. 35 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt lovendringer for å gi fortsatt tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret. Det gis hjemmel for innsyn i taushetsbelagte opplysniger fra Folkeregisteret i rettshjelploven, barnebortføringsloven, voldsoffererstatningsloven, vergemålsloven og konfliktrådsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.11.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 20.11.2018