Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)

Prop. 117 L (2017-2018), Innst. 72 L (2018-2019), Lovvedtak 12 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 27.11.2018 Innst. 72 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.). Endringene innebærer nye hjemler for tilbakeholdelse og innbringelse i inntil fire timer når en utlending stanses i alminnelig utlendingskontroll eller inn- eller utreisekontroll. Videre medfører endringene en ny hjemmel for pågripelse i inntil 24 timer i tilfeller hvor en utlending som stanses i innreisekontroll, mest sannsynlig vil bli nektet innreise og bortvist eller utvist. I tillegg innebærer endringene at det åpnes for å gi pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted i slike situasjoner, dersom meldeplikt eller bestemt oppholdssted anses tilstrekkelig, eller en pågripelse vil være et uforholdsmessig tiltak. De nye reglene om pågripelse, meldeplikt og bestemt oppholdssted gjelder ikke asylsøkere. Det ble også vedtatt en presisering når det gjelder vedtaksmyndighet i saker om bortvisning.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.11.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 10.12.2018