Endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

Prop. 112 L (2017-2018), Innst. 27 L (2018-2019), Lovvedtak 1 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 25.10.2018 Innst. 27 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedteke endringar i stiftelseslova som inneber at Stiftelsestilsynet får heimel i eiga lov til framleis å kunne hente opplysningar frå Folkeregisteret utan hinder av teieplikt når det er naudsynt for utøving av oppgåver etter stifteleslova, arvelova og dekningslova.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.10.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 13.11.2018