Endringer i statsborgerloven

Prop. 111 L (2017-2018), Innst. 74 L (2018-2019), Lovvedtak 17 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 27.11.2018 Innst. 74 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap). Endringene medfører at løsning fra annet statsborgerskap ikke lenger skal være et vilkår for å ha krav på norsk statsborgerskap, og at norske borgere ikke lenger automatisk skal miste sitt norske statsborgerskap ved erverv av annet statsborgerskap ved søknad eller uttrykkelig samtykke. Det er også vedtatt en ny bestemmelse om gjenerverv ved melding for personer som tidligere har mistet sitt norske statsborgerskap som en følge av prinsippet om ett statsborgerskap.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.11.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 10.12.2018