Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner - unntatt punkt 6

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Utvalg og kommisjonar Tilråding levert 15.11.2018 Innst. 58 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt at ledere i internasjonale organisasjoner der stater er medlemmer, ikke kan velges som medlemmer i Nobelkomiteen. Det samme gjelder personer med ledende stillinger i embetsverket, som departementsråd eller ambassadør. Vedtaket skal ikke gjelde medlemmer i komiteen som allerede er valgt og som har en stilling som nevnt. Det ble også vedtatt at medlemmer i Nobelkomiteen bare skal kunne gjenvelges én gang. Det betyr at de maksimalt kan inneha vervet i 12 år.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.11.2018

   Behandla i Stortinget: 27.11.2018