Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)

Prop. 106 L (2017-2018), Innst. 150 L (2018-2019), Lovvedtak 39 (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)- Prop 106 L (2017-2018)/ Innst. 150 L (2018-2019). Stortingets flertall har gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt