Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)

Prop. 106 L (2017-2018), Innst. 150 L (2018-2019), Lovvedtak 39 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 31.01.2019 Innst. 150 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)- Prop 106 L (2017-2018)/ Innst. 150 L (2018-2019). Stortingets flertall har gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 31.01.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 19.02.2019